podľa § 33  a podľa § 27 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Informácie“)

MPS, s.r.o. Plynárenská 1, 821 09 Bratislava (ďalej len sprostredkovateľ poistenia)

Identifikačné údaje o sprostredkovateľ poistenia:
Obchodné meno: MPS, s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava 
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 
odd.: Sro, vložka č.: 17707/B

Predmet činnosti:
sprostredkovanie poistenia ako samostatný finančný agent
IČO: 35 750 715
IČ DPH: SK2021451630
DIČ: 2021451630

sprostredkovateľ poistenia je registrovaný v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v podregistri poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom PAG 035428. Údaje o zápise finančného agenta v registri je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk

v prípade nespokojnosti s výkonom činnosti sprostredkovateľa je klient oprávnený podať sťažnosť na vykonávanie sprostredkovania poistenia na orgáne dohľadu - Úrade pre finančný trh alebo u poisťovne, ktorej poistný produkt sprostredkovateľ poistenia sprostredkoval

spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia možno riešiť mimosúdne – v rámci mediácie podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov alebo, ak sa na tom strany dohodnú, v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy so spol. MPS, s.r.o., IČO: 35 750 715, Plynárenská 1, 8210 09 Bratislava, pričom podriadený finančný agent nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach spoločnosti MPS, s.r.o. a spoločnosť MPS, s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach podriadeného finančného agenta.

MPS, s.r.o., samostatný finančný agent, vykonáva sprostredkovanie na základe zmluvy o sprostredkovaní s jednotlivými poisťovňami, ktoré pôsobia na slovenskom poistnom trhu. Zmluvy majú nevýhradnú povahu. Zoznam poisťovní, s ktorými má MPS, s.r.o. podpísanú zmluvu je na webovej stránke MPS, s.r.o. www.mps.sk.

MPS, s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní a hlasovacích právach so žiadnou z týchto poisťovní a žiadna z týchto poisťovní nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní a hlasovacích právach MPS, s.r.o.

V prípade nespokojnosti s výkonom činnosti podriadeného agenta je klient oprávnený podať sťažnosť u spoločnosti MPS, s.r.o. Viac informácií o podávaní sťažností a spôsobe vybavenia je uvedené na stránke www.mps.sk.

Klient potvrdzuje, že bol finančným agentom poučený o charaktere a rizikách sprostredkovanej finančnej služby, o právnych následkoch jej uzavretia, o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie (poisťovne), riadne si preštudoval podmienky zmluvy a všetkých dokumentov, ktoré tvoria súčasť zmluvy a týmto rozumie.

Klient potvrdzuje, že bol finančným agentom informovaný o podstatných náležitostiach poistnej zmluvy, t.j. o výške poistnej sumy, výške poistného, jeho splatnosti a o tom, či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné, o poistnej dobe, o právach a povinnostiach poisťovateľa, poisteného a poistníka; v prípade poistenia osôb o výške odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí pri predčasnom ukončení poistenia a či je dohodnuté, že sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom.

Klient berie na vedomie, že bez poskytnutia informácií o sebe v časti Klient a Za klienta nesmie finančný agent v zmysle zákona poskytnúť klientovi služby finančného sprostredkovania.

Finančný agent informuje klienta, že za finančné sprostredkovanie prijíma províziu od inej osoby ako je klient a že klient môže požiadať o zverejnenie tejto výšky provízie.

Klient bol oboznámený so všetkými platobnými povinnosťami, ktoré mu z uzatváranej poistnej zmluvy vyplývajú a podpisom tohto záznamu potvrdzuje, že jeho finančná situácia mu umožňuje plniť záväzky z poistnej zmluvy a zároveň vyhlasuje, že finančné prostriedky pochádzajú z vlastných zdrojov a sú jeho vlastníctvom.

Klient týmto svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto záznamu, potvrdzuje prevzatie kópie tohto záznamu.

Klient berie na vedomie, že MPS, s.r.o. a jeho podriadený finančný agent je oprávnený získavať pre účely finančného sprostredkovania jeho osobné údaje aj bez jeho súhlasu v rozsahu a spôsobom podľa § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Týmto ďalej udeľuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za podmienok ochrany jeho osobných údajov pred neoprávnenými tretími osobami podľa tohto citovaného zákona. Rozsah spracovávaných osobných údajov: Titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, štátna príslušnosť, obrazová podobizeň, doklad totožnosti.

MPS, s.r.o. je oprávnený viesť tieto údaje aj po zrušení obchodných aktivít v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 36 zákona č. 186/2009 Z.z. v platnom znení.

Klient súhlasí s tým, aby finančný agent sprístupnil osobné údaje klienta, ktoré na základe tohto záznamu a písomných informácií získa, príslušným poisťovniam, o použití ktorých rozhodujú samotné poisťovne v zmysle svojich ustanovení uvedených v návrhu poistnej zmluvy.

Klient potvrdzuje, že za účelom uzavretia poistnej zmluvy bol oslovený finančným agentom a na základe tohto oslovenia s ním neuzavrel žiadnu zmluvu, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia.

Klient týmto berie na vedomie agentom predložené ponuky poistenia vypracované na základe jeho požiadaviek zaznamenaných v tomto zázname z rokovania a že ním vybrané poistenie kryje jeho potreby v súvislosti s poisťovaným rizikom a že bol v dostatočnom časovom predstihu písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom formulára vybranej poisťovne.

Klient berie na vedomie, že tento záznam nie je návrhom na uzavretie poistnej zmluvy niektorej zo zúčastnených strán v zmysle príslušných občianskoprávnych predpisov.

Používanie cookies - aby web fungoval ako má:

Aby ste na webe ľahko našli to, čo hľadáte, potrebujeme váš súhlas so spracovaním súborov cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" všetky cookies jednoducho povolíte.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás na našom webe spoznáme a zobrazíme vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií. Prehľad cookies a podmienky ich používania si môžete prečítať tu.

Nastavenie