podľa § 33  a podľa § 27 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Informácie“)

MPS, s.r.o. Plynárenská 1, 821 09 Bratislava (ďalej len sprostredkovateľ poistenia)

Identifikačné údaje o sprostredkovateľ poistenia:
Obchodné meno: MPS, s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava 
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 
odd.: Sro, vložka č.: 17707/B

Predmet činnosti:
sprostredkovanie poistenia ako samostatný finančný agent
IČO: 35 750 715
IČ DPH: SK2021451630
DIČ: 2021451630

sprostredkovateľ poistenia je registrovaný v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v podregistri poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom PAG 035428. Údaje o zápise finančného agenta v registri je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk

v prípade nespokojnosti s výkonom činnosti sprostredkovateľa je klient oprávnený podať sťažnosť na vykonávanie sprostredkovania poistenia na orgáne dohľadu - Úrade pre finančný trh alebo u poisťovne, ktorej poistný produkt sprostredkovateľ poistenia sprostredkoval

spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia možno riešiť mimosúdne – v rámci mediácie podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov alebo, ak sa na tom strany dohodnú, v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy so spol. MPS, s.r.o., IČO: 35 750 715, Plynárenská 1, 8210 09 Bratislava, pričom podriadený finančný agent nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach spoločnosti MPS, s.r.o. a spoločnosť MPS, s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach podriadeného finančného agenta.

MPS, s.r.o., samostatný finančný agent, vykonáva sprostredkovanie na základe zmluvy o sprostredkovaní s jednotlivými poisťovňami, ktoré pôsobia na slovenskom poistnom trhu. Zmluvy majú nevýhradnú povahu. Zoznam poisťovní, s ktorými má MPS, s.r.o. podpísanú zmluvu je na webovej stránke MPS, s.r.o. www.mps.sk.

MPS, s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní a hlasovacích právach so žiadnou z týchto poisťovní a žiadna z týchto poisťovní nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní a hlasovacích právach MPS, s.r.o.

V prípade nespokojnosti s výkonom činnosti podriadeného agenta je klient oprávnený podať sťažnosť u spoločnosti MPS, s.r.o. Viac informácií o podávaní sťažností a spôsobe vybavenia je uvedené na stránke www.mps.sk.

Klient potvrdzuje, že bol finančným agentom poučený o charaktere a rizikách sprostredkovanej finančnej služby, o právnych následkoch jej uzavretia, o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie (poisťovne), riadne si preštudoval podmienky zmluvy a všetkých dokumentov, ktoré tvoria súčasť zmluvy a týmto rozumie.

Klient potvrdzuje, že bol finančným agentom informovaný o podstatných náležitostiach poistnej zmluvy, t.j. o výške poistnej sumy, výške poistného, jeho splatnosti a o tom, či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné, o poistnej dobe, o právach a povinnostiach poisťovateľa, poisteného a poistníka; v prípade poistenia osôb o výške odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí pri predčasnom ukončení poistenia a či je dohodnuté, že sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom.

Klient berie na vedomie, že bez poskytnutia informácií o sebe v časti Klient a Za klienta nesmie finančný agent v zmysle zákona poskytnúť klientovi služby finančného sprostredkovania.

Finančný agent informuje klienta, že za finančné sprostredkovanie prijíma províziu od inej osoby ako je klient a že klient môže požiadať o zverejnenie tejto výšky provízie.

Klient bol oboznámený so všetkými platobnými povinnosťami, ktoré mu z uzatváranej poistnej zmluvy vyplývajú a podpisom tohto záznamu potvrdzuje, že jeho finančná situácia mu umožňuje plniť záväzky z poistnej zmluvy a zároveň vyhlasuje, že finančné prostriedky pochádzajú z vlastných zdrojov a sú jeho vlastníctvom.

Klient týmto svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto záznamu, potvrdzuje prevzatie kópie tohto záznamu.

Klient berie na vedomie, že MPS, s.r.o. a jeho podriadený finančný agent je oprávnený získavať pre účely finančného sprostredkovania jeho osobné údaje aj bez jeho súhlasu v rozsahu a spôsobom podľa § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Týmto ďalej udeľuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za podmienok ochrany jeho osobných údajov pred neoprávnenými tretími osobami podľa tohto citovaného zákona. Rozsah spracovávaných osobných údajov: Titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, štátna príslušnosť, obrazová podobizeň, doklad totožnosti.

MPS, s.r.o. je oprávnený viesť tieto údaje aj po zrušení obchodných aktivít v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 36 zákona č. 186/2009 Z.z. v platnom znení.

Klient súhlasí s tým, aby finančný agent sprístupnil osobné údaje klienta, ktoré na základe tohto záznamu a písomných informácií získa, príslušným poisťovniam, o použití ktorých rozhodujú samotné poisťovne v zmysle svojich ustanovení uvedených v návrhu poistnej zmluvy.

Klient potvrdzuje, že za účelom uzavretia poistnej zmluvy bol oslovený finančným agentom a na základe tohto oslovenia s ním neuzavrel žiadnu zmluvu, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia.

Klient týmto berie na vedomie agentom predložené ponuky poistenia vypracované na základe jeho požiadaviek zaznamenaných v tomto zázname z rokovania a že ním vybrané poistenie kryje jeho potreby v súvislosti s poisťovaným rizikom a že bol v dostatočnom časovom predstihu písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom formulára vybranej poisťovne.

Klient berie na vedomie, že tento záznam nie je návrhom na uzavretie poistnej zmluvy niektorej zo zúčastnených strán v zmysle príslušných občianskoprávnych predpisov.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie