Poznáte garančné poistenie?
07. 03. 2024

Poznáte garančné poistenie?

Garančné poistenie slúži na uspokojovanie nárokov zamestnanca v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Jeho úlohou je okrem iného úhrada odmeny a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnanca do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové poistenie. Taktiež by malo uhradiť výdavky predbežného správcu podľa osobitného predpisu.

Povinné garančné poistenie je vo výške 0,25% z vymeriavacieho základu zamestnanca, zväčša hrubej mzdy a platí ho zamestnávateľ bez zrážky zo mzdy zamestnanca.

Na dávku garančného poistenia má nárok zamestnanec, ktorého zamestnávateľ sa stal platobne neschopný a nedokázal tak uspokojiť nároky zamestnanca, ktoré vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu. Podmienkou však je, že zamestnanec musí byť povinne garančne poistený, inak mu nárok na dávku garančného poistenia nevznikne. Pre uplatnenie nároku je potrebné podať žiadosť o priznanie dávky.

Zamestnanec má nárok na vyplatenie mzdy a náhrady za čas pracovnej pohotovosti, sviatky či prekážky v práci a rovnako aj na náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, kedy sa zamestnávateľ stal platobne neschopným. Zamestnanec má taktiež nárok na odstupné, ktoré mu prislúcha po ukončení pracovného pomeru so zamestnávateľom. Tiež má nárok na odmenu, ktorá bola dohodnutá v dohode o práci vykonanej mimo pracovný pomer a náhradu súdnych trov a zastúpenia, na súdnom konaní v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru.

Dávka garančného poistenia sa vypláca najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu pred vyhlásením platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Výška sumy garančného poistenia  sa znižuje o poistné na zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktoré je povinný platiť zamestnanec a taktiež o preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti.

Nárok na výplatu garančného poistenia vzniká vtedy, keď sa zamestnávateľ stane platobne neschopným. Tento prípad nastáva vtedy, ak bol podaný návrh zamestnávateľa na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu, alebo súd začal konkurzné konanie bez návrhu na vyhlásenie konkurzu na základe zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je považovaný deň, kedy bol doručený návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania bez návrhu.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek

 

Naše hodnoty

Lojalita našich kolegov je pre nás základom, na ktorom staviame vo vzťahu ku klientom a obchodným partnerom.

Rôznorodé zameranie členov tímu, silná kolegialita zabezpečujú naplnenie potrieb klienta a dosiahnutie cieľov spoločnosti.

Rodinná atmosféra spoločnosti so silnou schopnosťou empatie prináša a posilňuje jej stabilitu.

Autentickosť je pre nás, že vždy Vám odporúčame len tie poistné služby, o ktorých sme presvedčení, že sú kvalitné a vhodné pre Vaše potreby.

Spoľahlivosťou prinášame klientom istotu správnej voľby pri výbere partnera, čím posilňujeme jeho sebadôveru a presvedčenie.

Progresia je neustále vzdelávanie pracovníkov, sledujeme a aplikujeme moderné trendy v poskytovaní služieb v poistení vrátane využívania IT a sociálnych sietí.

Proklientský prístup, sme tím odborníkov silne zameraný na požiadavky klienta a pripravení v každom momente priniesť optimálne riešenie. Zároveň pevne stojíme pri našich klientoch počas celej doby trvania partnerstva.

Autentickosť, Tímový duch, Spoľahlivosť, Profesionalita, Lojalita, Progresívnosť, Rodinný a Proklientský prístup

 

Naša vízia 

Edukácia a posun pozitívneho vnímania poistenia ako súčasť každodenného života.

Používanie cookies - aby web fungoval ako má:

Aby ste na webe ľahko našli to, čo hľadáte, potrebujeme váš súhlas so spracovaním súborov cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" všetky cookies jednoducho povolíte.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás na našom webe spoznáme a zobrazíme vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií. Prehľad cookies a podmienky ich používania si môžete prečítať tu.

Nastavenie