Dostali ste v obálke index daňovej spoľahlivosti? Využite benefity, ktoré vám hodnotenie prináša
21. 04. 2022

Dostali ste v obálke index daňovej spoľahlivosti? Využite benefity, ktoré vám hodnotenie prináša

Niektorým podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám bol v poslednej dobe doručený dopis z príslušného daňového úradu, ktorý obsahoval Index daňovej spoľahlivosti. Čo vlastne tento pojem znamená? Index daňovej spoľahlivosti hovorí o plnení daňových povinností subjektov voči finančnej správe a poznáme ho aj ako verejný index. V praxi to znamená hodnotenie subjektov a ich schopnosti platiť dane. Od 1. januára 2022 došlo novelou zákona k zmenám, ktoré ovplyvnili aj tento index. 

Pre koho je hodnotenie určené?

Hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti je určené pre vybrané subjekty. Spadajú sem tri vybrané právne formy podnikania a to právnické osoby s príjmami z podnikania, fyzické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby s príjmami zo samostatnej zárobkovej činnosti. Pre hodnotenie však musí byť subjekt minimálne dva roky registrovaný na dani z príjmov a k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nie je v konkurze ani v likvidácii. 

Čo všetko sa pri indexe daňovej spoľahlivosti hodnotí?

Kritériá, podľa ktorých sa hodnotí index daňovej spoľahlivosti, sa od 1. januára 2022 tiež pozmenili. Doposiaľ výsledok hodnotenia závisel od plnenia si povinností voči Finančnej správe a teda odvádzanie daní z príjmu, účtovné povinnosti či daňový poriadok alebo dodržiavanie lehôt. V súčasnosti sa prihliada aj na ďalšie faktory a to počet zamestnancov, výška obratu či výsledok hospodárenia jednotlivých subjektov.

Aké hodnotenie je možné získať?

V súčasnosti existujú tri úrovne spoľahlivosti hodnotenia subjektov, ktoré musia spĺňať určité podmienky. Ak v procese hodnotenia získate najviac 10 bodov a súčasne splníte podmienku ekonomického ukazovateľa, teda vypočítaná efektívna daňová sadzba je väčšia hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby, ste považovaný za vysoko spoľahlivý subjekt. Pokiaľ v hodnotení získate viac než 10 bodov a najviac 24 bodov a nespĺňate podmienku ekonomického ukazovateľa, ste spoľahlivým subjektom a pokiaľ získate v hodnotení viac než 25 bodov, ste nespoľahlivým subjektom. Pokiaľ nespĺňate kritériá hodnotenia, môžete sa stať nehodnoteným subjektom.

Frekvencia prehodnocovania indexu daňovej spoľahlivosti je v súčasnosti pol roka, čo znamená, že subjektom bude oznámenie odoslané najneskôr 30. júna 2022. Proti hodnoteniu sa subjekty môžu odvolať a po rozhodnutí budú buď využívať benefit alebo obmedzenia na základe hodnotení.

Aké sú benefity indexu daňovej spoľahlivosti?

Pokiaľ získate hodnotenie spoľahlivosti, môžete využívať rôzne benefity, ktoré sú v podstate prejavom väčšej dôvery zo strany štátu voči daňovým subjektom. V praxi to znamená, že môžete získať predĺžené lehoty alebo rýchlejšie vybavenie žiadostí. Okrem iného môžu získať po novom aj zníženie výšky úhrady za vydanie záväzného stanoviska či rozhodnutia o odsúhlasení použitia na polovicu. Subjekty, ktoré získali hodnotenie nespoľahlivé, zas budú mať lehoty skrátené a uprednostňovať sa budú spoľahlivé subjekty.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek

 

Autentickosť, Tímový duch, Spoľahlivosť, Profesionalita, Lojalita, Progresívnosť, Rodinný a Proklientský prístup

 

Naša vízia 

Edukácia a posun pozitívneho vnímania poistenia ako súčasť každodenného života.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie