Spoločnosť TOP CONSULTING SK, s.r.o., zastúpená p. Romanom Bugárom sa od 1.8.2020 stáva súčasťou MPS, s.r.o.

 

Vážení klienti spoločnosti TOP CONSULTING SK, 

Na základe dohody medzi spoločnosťou TOP CONSULTING SK, s.r.o. a spoločnosťou MPS, s.r.o. si Vám dovoľujeme oznámiť, že spoločnosť TOP CONSULTING SK, so sídlom Zlaté Moravce, IČO: 46 727 361 (ďalej len „TOP CONSULTING SK“), ktorá do dňa 31.7.2020 vykonávala činnosť podriadeného finančného agenta v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spoločnosti ALL Public Service – sprostredkovateľ poistenia s.r.o.  sa k uvedenému dátumu preregistrovala.

Od 1.8.2020 je TOP CONSULTING SK podriadeným finančným agentom spoločnosti MPS, s.r.o., ktorá vykonáva činnosť samostatného finančného agenta na základe povolenia NBS z roku 1998.

V súvislosti s týmito zmenami  sme zrealizovali po dohode spoločnosti MPS, s.r.o., ALL Public Service – sprostredkovateľ poistenia s.r.o.  a jednotlivých poisťovní prevod správy nad jednotlivými poistnými zmluvami klientov TOP CONSULTING SK na spoločnosť MPS, s.r.o.

Spoločnosť MPS, s.r.o. informuje klientov, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Osobné údaje spracúva v mene poisťovateľov za účelom plnenia povinností samostatného finančného agenta.

V prípade, že ktorýkoľvek z klientov spoločnosti TOP CONSULTING SK nemá záujem, aby MPS, s.r.o.  vykonávala správu jeho poistných zmlúv, žiadame Vás, aby ste nás za účelom ukončenia správy týchto poistných zmlúv zo strany spoločnosti MPS, s.r.o. o tom informovali do 15 dní od doručenia informácie.

Kontaktná osoba za účelom ukončenia správy poistných zmlúv spoločnosťou MPS, s.r.o.:

MPS, s.r.o.

Marcel Pekarčík,

obchodný riaditeľ

Plynárenská 1

821 09 Bratislava

Email: pekarcik@mps.sk

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s prevodom poistných zmlúv klientov TOP CONSULTING SK do správy spoločnosti MPS, s.r.o. nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

 

 

   Marek Dobiaš                                                Roman Bugár                                            Juraj Hačko

konateľ MPS, s.r.o.                                                   PFA                                          konateľ All Public Service