Existuje ochrana spotrebiteľa pri čerpaní úverov?
30. 06. 2022

Existuje ochrana spotrebiteľa pri čerpaní úverov?

Mnohí z nás využívajú ochranu spotrebiteľa najmä pri reklamáciách tovaru či služieb, nakoľko vďaka legislatíve majú spotrebitelia právo domáhať sa kompenzácie či využívať rôzne výhody. Platí to však aj pri úveroch? 

Všetko závisí od toho, odkiaľ si beriete úver. Vďaka ochrane spotrebiteľa pri čerpaní úveru sa môže stať, že nemusíte platiť úroky, poplatky a vrátite naspäť len istinu, prípadne môžete žiadať o kompenzáciu a vrátenie peňazí. Ako je to možné? Stačí, že nebankovka alebo iný poskytovateľ vášho úveru poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú.

Spotrebiteľský úver je vzťah podnikateľa a spotrebiteľa, kedy podnikateľ požičiava prostriedky spotrebiteľovi. Aj tento vzťah má svoje pravidlá a za spotrebiteľský úver nemožno považovať tie, ktoré majú splatnosť menej ako tri mesiace, výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur. V podstate ide o iné označenie spotrebných úverov, ktoré sa využívajú na nákup automobilov, financovanie dovolenky, rekonštrukciu nehnuteľnosti či dokonca lízingy a nákup na splátky.Hypotekárny úver sa za spotrebiteľských úver nepovažuje. 

Kedy teda môže nastať prípad, že nebudete platiť žiadne poplatky ani úroky? Stačí, že v zmluve chýba dĺžka trvania, výška, konkrétna mena a podmienky upravujúce čerpanie úveru, úroková sadzba a podmienky jej uplatnenia či časové obdobie, kedy je možné, že dôjde k zmene výšky úrokovej sadzby a spôsob úpravy. Za porušenie podmienok sa tiež považuje chýbajúca ročná percentuálna miera nákladov a celková suma na zaplatenie, výška, počet a frekvencia splátok či neuvedenie poplatkov za vedenie účtu, ktorý zaznamenáva platobné transakcie a čerpanie, prípadne podmienky, kedy sa uvedené môže meniť alebo neuvedená výška poplatkov za notárske úkony.

Tiež sa za porušenie podmienok považuje nesprávne uvedenie ročnej percentuálnej miery nákladov, ktorá nie je výhodná pre klienta prípadne jej prekročenie nad rámec najvyššej prípustnej výšky odplaty, ktoré povoľujú právne predpisy. Bezúročný a bezpoplatkový úver môžete mať aj v prípade, že veriteľ neposúdi vašu schopnosť splácať úver.

Ak ste zistili nejaké nezrovnalosti, napríklad že veriteľovi ste už zaplatili poplatky a úroky, môžete žiadať o ich vrátenie na základe toho, že ide o bezdôvodné obohatenie veriteľa. Treba však dbať na to, aby ste neprekročili subjektívnu premlčaciu dobu, ktorá je dva roky, kedy vám môžu vydať sumu z bezdôvodného obohatenia, prípadne desaťročnú objektívnu premlčaciu dobu. Taktiež môžete získať kompenzáciu aj za spôsobenú nemajetkovú ujmu, pokiaľ ste už zaplatili alebo dokonca preplatili istinu a zistili ste porušenie zmluvných podmienok.

Každú zmluvu je dobré konzultovať s vašim finančným poradcom, ktorý bude vedieť, na čo všetko máte alebo nemáte nárok.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie